විමසුම් සහ වෙලාවක් වෙන්කර ගැනීම සදහා

මම ඔබට උදව් කරන්නේ කෙසේද?

ඔබ හස්තරේඛා කියවීම සහ කේන්දර කියවීම ගැන උනන්දුවක් දක්වන්නේ නම්
 
කරුණාකර පහත ඇති අපගේ Whats යෙදුම් සබැඳිය කෙලින්ම ක්ලික් කර කුවිතාන්සියක් සමඟ පණිවිඩයක් යවන්න 83.93 EUR  (for one person ) 
 
ශ්‍රීලාංකික නොවන – Rs. 35,000
ශ්‍රීලාංකික – Rs. 15,000
අඩු ආදායම් ලාභී – Rs. 5,000
ශිෂ්‍යයින් සඳහා – Rs 3,000
රෝගීන් සඳහා – නොමිලේ
 
අපගේ ගිණුම් අංකයට ගෙවීමෙන් පසු 
 
Name: Ajith Jayasinghe,
A.C. No: 034200230003626
Bank peoples Bank- Negombo Branch, Sri Lanka
BANK  SWIFT CODE:  PSBKLKLX
 
ඉන්පසු WhatsApp නිරූපකය ක්ලික් කර රිසිට්පත සහ පහත සඳහන් තොරතුරු WhatsApp වෙත එවන්න

Flag For Italy Emoji Icon Whatsapp: +39 333 126 6823 | Mobile: +39 333 126 6823