ප්‍රජා නිදසුන්

මාගේ පළමු "වස්තු" පවුල කේ.පී.සමන් කුමාර සහ නදී පතිරණ පවුල - පොළොන්නරුව

හස්තරේඛා කියැවීම් සහ "වාස්තු" පිළියන්දල

අනුර ජයසිංහගේ නිවස සහ කාර්යාලය කුලියාපිටිය වාස්තු උත්සවය 2023 මැයි 25

අසේද්දුම ශානාලංකාර මහ විහාරය කොත් පූජාව සහ වාස්තු උත්සවය 2023 ජූනි 02

හස්තරේඛා කියැවීම් සහ වාස්තු උත්සවයන්

මුල්ගල තැබීමේ "වාස්තු" උත්සවය - පරණගම දෙපල - කළුතර

වාස්තු සහ ක්වොන්ටම් ප්‍රතිකාර කළ පවුල හික්කඩුව පෙරේරා සහ ලෝගන්ස්මිත් පවුල

වාස්තු සහ ක්වොන්ටම් ප්‍රතිකාර - සාජි පෙරේරා දෙපළ

කුලියාපිටිය අස්සදුම ශාසනාරක්ෂක විහාරස්ථානයේ වාස්තු උත්සවය. 2023 ජූලි 12 වැනිදා

2019 බත්තරමුල්ලේ ටිරාන් ජයශාන්ත මහතාගේ කර්මාන්ත ශාලාවේ වාස්තු උත්සවය සහ 2023 වසරේ බත්තරමුල්ලේ ඔහුගේ නව නිවසේ වාස්තු උත්සවය

ශාන් කාවෝ සහ මුදිත දෙපල - ජාඇල

පළින්ගු, මැණික් කොත් පූජාව - අටමස්ථානය අනුරාධපුරය

පළින්ගු, මැණික් කොත් පූජාව ශ්‍රී මහ බෝධිය - අනුරාධපුරය

පළින්ගු, මැණික් කොත් පූජාව - කතරගම

වාස්තු අනුව මීගහතැන්න නව විහාරස්ථානයක් ගොඩනැගීම

පෙන්ඩන්ට් පැළඳීම

කුලියාපිටියේ අම්මාගේ ගෙදර වාස්තු උත්සවය

නෙලූ නාවලගේ පවුල - ඕස්ට්‍රේලියාව

ඕස්ට්‍රේලියාව

ඕස්ට්‍රේලියාව

si_LKSinhala